สภาการศึกษาลุยกันต่อ! ขับเคลื่อนเงินอุดหนุนรายหัว สนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนตาม ม.12

image

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1 โดยมี นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 2 ชั้น 2 สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx

สืบเนื่องจากรัฐจัดสรรงบประมาณสนันสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานในลักษณะของเงินอุดหนุนรายหัว สำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 5 รายการหลัก ได้แก่ ค่าการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและนอกระบบ รวมถึงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนรู้โดยสถานประกอบการ แต่กระนั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวดังกล่าว สกศ. ได้รับมอบหมายในการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเน้นศูนย์การเรียนที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนเป็นหลัก เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านเงินอุดหนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมร่วมกันหารือถึงแนวทางการสนับสนุนและกรอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยวางแผนในการสำรวจข้อมูล ถึงข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนปกติ และข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนพิการ/เรียนรวม รวมถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถึงข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายพื้นฐานของผู้เรียน โดยมีข้อเสนอศูนย์การเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป. กทม.) ที่จัดโดยบุคคล ได้แก่ ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม และศูนย์การเรียนปฐมธรรม รวมถึงศูนย์การเรียนสังกัด สพป.กทม. ที่จัดโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ และศูนย์การเรียนนิวตัน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานจากศูนย์การเรียน ส่งข้อมูลให้ สกศ. ดำเนินการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2567 นี้ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1pnwLsMeZ8E4NUt_DbHnO6K_gtufLJ4Mb?usp=drive_link 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด