อนุฯ กกส. คณะ 9 • รุกหน้าพัฒนาดัชนีการศึกษาหนุนเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศ

image

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการ  ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2567  โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากสำนัก/กลุ่ม และบุคลากร สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพจน์ สะเพียรชัย อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

ที่ประชุมได้ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษในหลายประเด็น ได้แก่ 1) การจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษา 2) การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....)  โดย สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา 3) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ  โดย คณะทำงานด้านการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ และ 4) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  โดย คณะทำงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ที่ประชุมฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้น โดยมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะต้องควบคู่กับการกระจายอำนาจและให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนและบริบทในพื้นที่ อีกควรสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนตามทันเทรนด์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้

จากนั้นที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา “การพัฒนาดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (ด้านที่ 1 และ 2)”  โดย คณะทำงานพัฒนาดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้นำเสนอข้อมูลดัชนีการศึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ คือ (1) ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) ผลของการศึกษาและการเรียนรู้ และภายใต้มิติจะประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัดหลัก โดยการพัฒนาตัวชี้วัดในมิติ 1 และ มิติ 2 จะส่งผลต่อมิติ 3 ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ข้อสังเกตเพื่อพัฒนาดัชนีการศึกษาฯ ต่อไป  จากนี้ คณะอนุกรรมการฯ เตรียมหารือร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ในประเด็นความเชื่อมโยงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษของไทยให้มีประสิทธิภาพ

 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด