“หาดใหญ่ชีวาสุข” สกศ. ศึกษาโมเดลสร้าง Learning and Well-being City เรียนรู้ ใส่ใจสุขภาพ เพื่อคนหาดใหญ่ห่างไกลโรค

image

วันนี้ 14 มิถุนายน 2567 สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ศึกษาการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ให้ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยมี นางสาวกรกมล จึงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สมร. ผศ.ดร.กอบสุข คงมนัส อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีม สมร. ศึกษาระบบนิเวศการเรียนรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้อำนวยและผู้แทนจากสำนักการศึกษา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ ชมรมผู้สูงอายุ และครูภูมิปัญญาไทย ร่วมให้ข้อมูล ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข “หาดใหญ่ชีวาสุข” 

อำเภอหาดใหญ่มีประชากรมากถึง 500,000 คน เกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในจังหวัดสงขลา จึงจำเป็นต้องใช้ภาคีเครือข่ายชุมชน (Stakeholder) เป็นผู้ขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยผสานจุดเด่นในความเป็น “เมืองพหุวัฒนธรรม” ที่มีทั้งชุมชน “แขก ไทย จีน” อาทิ ชุมชนมุสลิมปากีสถาน ชุมชนพระเสน่หามนตรีและชุมชนกิมหยงสันติสุข เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดการพัฒนาเมืองในทุกมิติ โดยในการเสนอข้อมูลต่อ UNESCO เทศบาลนครหาดใหญ่ได้นำความสำเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข “หาดใหญ่ชีวาสุข” เป็นเรือธงของการสร้าง Lifelong Learning for Health and Well-being City ด้วยมองว่าความรู้ด้าน “การดูแลสุขภาพ” เป็นเรื่องที่คนทุกช่วงวัยทุกศาสนาล้วนความสนใจร่วมกัน 

ศูนย์บริการสาธารณสุข “หาดใหญ่ชีวาสุข” เปิดให้บริการมาได้ตั้งแต่ปี 2559 มีภารกิจในการป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผ่านการจัดอบรม การให้บริการทางการแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด โภชนาการ กีฬา และจัดทำสิ่งพิมพ์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อประชาชน มี “ศูนย์การเรียนรู้สัญจร” ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ เป็นพื้นที่ให้ครูภูมิปัญญาไทยได้มาถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก ๆ และเชิญชวนผู้สนใจร่วมทัศนศึกษา ณ บ้านครูภูมิปัญญาไทย นอกจากนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เตรียมเปิด “โรงเรียนผู้สูงอายุ” เพื่อจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้สูงอายุติดบ้าน ให้กลายเป็นผู้สูงอายุติดสังคม

ทั้งนี้ ทีม สมร. ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุและครูภูมิปัญญาไทยอย่างเป็นกันเอง โดยผู้สูงอายุทุกท่านได้บอกเล่าแนวทางร่วมกันทำงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างราบรื่นและมีความสุข มีการใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การร่วมอวยพรวันเกิด การให้เกียรติระหว่างเพื่อนผู้สูงอายุต่างศาสนา การใช้ Social Media อย่างปลอดภัยห่างไกลจากมิจฉาชีพ และการเยี่ยมเพื่อนผู้สูงอายุเพื่อดูแลสุขภาพ จากนี้ สมร. จะนำข้อคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแนวทางให้พื้นที่อื่น ๆ ในไทยได้นำไปพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งอาจต่อยอดสู่การเสนอเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด