สกศ. ศึกษา Hatyai Learning City สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้คู่สุขภาวะสำหรับคนทุกช่วงวัย

image

วันนี้ 13 มิถุนายน 2567 สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ศึกษาการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ให้ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยมี นางสาวกรกมล จึงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สมร. ผศ.ดร.กอบสุข คงมนัส อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีม สมร. ศึกษาระบบนิเวศการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายวินัย มงคลรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้อำนวยการและผู้แทนจากสำนักการศึกษา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมให้ข้อมูล 

ปี 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เสนอการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ไร้ขีดจำกัด ทำให้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกของ (UNESCO GNLC)เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 จุดเด่นของการสร้างการเรียนรู้แบบฉบับเมืองหาดใหญ่ คือ ความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของวัยหนุ่มสาวที่เข้ามาศึกษาต่อ มาทำงาน และสร้างครอบครัว ทำให้หาดใหญ่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของทุกช่วงวัยที่มีความทันสมัย ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดทำแผนงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. หาดใหญ่) นำไปสู่การเป็น Hatyai Smart City ภายใต้แนวคิด เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน

  

และด้วยหาดใหญ่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูและการผ่อนคลาย (Wellness Tourism) มาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พร้อมกับสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ เริ่มจากการถอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชน และเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข “หาดใหญ่ชีวาสุข” เป็นศูนย์การแพทย์ผสมผสาน มีนักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด เน้นการรักษาสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย และมีแอปพลิเคชัน “บริการสุขภาพทางไกล” C-CARE ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองสุขภาพ จนถึงระบบส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

จากการหารือทำให้เห็นถึงปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อน Hatyai Learning City คือ การบูรณาการงานอย่างไร้รอยต่อ ทั้งในระบบราชการอย่างเช่นเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีสำนักการศึกษาเป็นผู้เสนอ Learning City และเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วก็มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับสำนักต่าง ๆ ต่อยอดเป็นโครงการด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม ขณะที่ภาคประชาสังคมก็มีระบบส่งต่อที่คุณภาพ ทั้งมหาวิทยาลัย เครือข่ายผู้สูงวัย อาสาสมัครชุมชน และโรงพยาบาล มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยบอกต่อเรื่องสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลผู้สูงวัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ สมร. จะนำข้อคิดเห็นที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ให้อีกหลายจังหวัดของไทยต่อไป

 

Cr. ขอขอบคุณภาพจากเพจ เทศบาลนครหาดใหญ่

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด