สกศ. ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา นครนายก มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเส้นทางการเรียนเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

image

วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ นายณรงค์ เพชรล้ำ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกโครงการการผลิตและพัฒนากำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และโรงเรียนผดุงอิสลาม อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.ฉะเชิงเทรา และ สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 1 และดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการสารพัดช่าง ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

การเก็บข้อมูลเชิงลึกในครั้งนี้ได้รับทราบข้อมูลสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองรับเป้าหมายการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลการเตรียมความพร้อมกำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเส้นทางการเรียนเชื่อมโยงจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หรือการประกอบอาชีพ ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดมุ่งหมายอาชีพของหลักสูตรสถานศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักสูตรรายวิชา และด้านกระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถาบันการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ที่เท่าทันต่อทิศทางการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปจัดทำข้อเสนอแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด