สกศ. เตรียมความพร้อมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม All for Education

image

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ มุกประดับ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารทรู ทาวเวอร์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ควบคู่กับการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

ที่ประชุมร่วมกันหารือถึงการจัด “การประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2  (2nd National Education Assembly)” ภายใต้กรอบแนวคิด (Theme) “การมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วน (All for Education)” เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยง พัฒนาเครือข่ายและกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและบริบทพื้นที่ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษาจากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ มาเป็นจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับชาติ รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมัชชาการศึกษา สภาการศึกษา และภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้และขยายผลในวงกว้าง

ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ “ABE การศึกษาเชิงพื้นที่ขับเคลื่อนการศึกษาระดับชาติ” โดย พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การเสวนาประเด็นที่สมัชชาและสภาการศึกษาของแต่ละจังหวัดให้ความสนใจ การรับรองมติสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในพื้นที่ของแต่ละภาค รวมถึงการกำหนดมติสำคัญทางการศึกษาที่คาดว่าจะเป็นมติสมัชชาการศึกษาระดับชาติร่วมกันในปี 2568 ก่อนนำสู่การสนทนากลุ่มในระดับภูมิภาคเพื่อกำหนดรายละเอียดของมติสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติร่วมกัน ต่อยอดสู่การจัดทำนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 นี้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่านทาง Facebook “สภาการศึกษา”

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด