สภาการศึกษาลงพื้นที่สระแก้ว - ปราจีนบุรี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเส้นทางการเรียนเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

image

วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยกลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นายณรงค์ เพชรล้ำ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกโครงการการผลิตและพัฒนากำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  

การเก็บข้อมูลเชิงลึกในครั้งนี้ได้รับทราบข้อมูลสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรองรับเป้าหมายการศึกษาต่อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกอบอาชีพของผู้เรียน และรับทราบข้อมูลการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองรับเป้าหมายการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาบัตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกอบอาชีพของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลการเตรียมความพร้อมกำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเส้นทางการเรียนเชื่อมโยงจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หรือการประกอบอาชีพ ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดมุ่งหมายอาชีพของหลักสูตรสถานศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักสูตรรายวิชา และด้านกระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถาบันการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปจัดทำข้อเสนอแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด