สภาการศึกษาถกสภาพปัญหาการติดตามประเมินผลการศึกษา ครอบคลุม ๔ ด้านทั่วประเทศ

image

วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๖) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอำภา พรหมวาทย์) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

ที่ประชุมรับฟังการนำเสนอสภาพปัญหาด้านการติดตามและประเมินผลการศึกษาของประเทศไทย มีประเด็นสำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พบปัญหาหลัก คือ การดำเนินงานยังขาดเอกภาพในการบูรณาการและเชื่อมโยงการประเมินผลร่วมกัน และองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ยังไม่ครอบคลุมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและประเมินผลผู้เรียนโดยตรง ๒) ด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษา พบปัญหาหลัก คือ ระบบฐานข้อมูลยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนทำให้ไม่สามารถนำไปใช้บูรณาการระหว่างหน่วยงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ๓) ด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบปัญหาหลัก คือ การขาดแคลนด้านงบประมาณ และบุคลากร การสื่อสารของผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ส่งผลให้การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริง และ ๔) ด้านระบบการสอบ O-NET และ PISA พบปัญหาหลัก คือ โรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนสอบ O-NET และ PISA  อยู่ในระดับต่ำ สะท้อนการพัฒนาทักษะของผู้เรียน และเนื้อหาหลักสูตรที่ไม่ประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายของแผนการจัดการศึกษา

จากนั้น ที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะให้สถานศึกษารายงานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลบูรณาการกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และมาตรฐานการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษา จัดตั้งหน่วยงานกลางด้านข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้อยู่บนระบบฐานเดียวกัน อีกทั้งเสนอให้เพิ่มการจัดการประชุมให้มากขึ้นในการติดตามงาน และเพิ่มกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลผู้เรียนโดยตรง เช่น ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบการติตตามประเมินผลการจัดการศึกษาอันเป็นกลไกสำคัญในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด