สภาการศึกษาฟอร์มทีมขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ หนุนเชื่อมสู่การประเมินผล - ประกันคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย

image

วันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๖) สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ) เป็นที่ปรึกษา และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธานคณะทำงาน ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (ดร.ประวีณา อัสโย) ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า ๑๖ หน่วยงาน อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าหารือ ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx
 

 

 


คณะทำงาน ฯ มีภารกิจร่วมกันในการวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยทั้ง ๑๖ หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๗ โครงการ เพื่อผลักดันมาตรฐานการศึกษา ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑) การสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๒) การนำมาตรฐานของชาติสู่การปฏิบัติ 
๓) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔) การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕) การส่งเสริมสนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
๖) การพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศทางการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 


 


ที่ประชุมได้หารือถึงจุดเน้นในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ซึ่งมีแผนบูรณาการหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันรับฟังงานวิจัยการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ของสถานศึกษาต้นแบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะร่วมกันส่งรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาและให้คำปรึกษา (Coaching) สู่การต่อยอดการจัดการเรียนการสอนทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่ช่วยให้ประเทศมีกำลังคนที่ในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป

 

enlightened ภาพเพิ่มเติม Facebook Fanpage : ข่าวสภาการศึกษา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638410358287353&type=3

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด