ก้าวสู่แผนการศึกษาแห่งชาติ รอบปี ๖๕-๖๙ สกศ. เดินหน้าพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

image

วันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๖) สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอำภา พรหมวาทย์) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

.

คณะทำงานติดตามและประเมินผลการศึกษา ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา  ฯ รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการติดตามและประเมินผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษา

ในวันนี้ที่ประชุมได้รับฟัง (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ในระยะปี ๕ ปีแรกของแผน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงประเมินแบบผสมผสาน (Mixed-Medthod Evaluation Research) โดยวางกรอบติดตามและประเมินผลตามแผนการศึกษาในระยะ ๕ ปีแรก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อติดตามสภาพการดำเนินงาน ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออกจากการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ ฯ มีข้อเสนอในการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติในระยะต่อไปในหลายมิติ เช่น ควรมีการจัดการประชุมที่สำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง ๑๘ แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและประชาชนได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้เป็นอิสระมากขึ้น ไม่ยึดติดกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น และเสนอแนะให้ สกศ. เป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ เชื่อมโยงทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพกำลังคนของประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะทำงาน ฯ ตั้งเป้าหมายในการจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการจัดการศึกษาตามแผนการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ในระยะ ๕ ปีที่สองของแผน ฯ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และจัดทำข้อเสนอการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาโดยมุ่งเน้นศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการติดตามและประเมินผลการศึกษาของประเทศไทยในทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค สถานศึกษาและห้องเรียน ครอบคลุมทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อความชัดเจนในการจัดทำผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานในหลากหลายด้าน อาทิ การนำมาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมาวิเคราะห์ผลและยกร่างข้อเสนอแนะ ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด