สกศ. ประชุมอัปเดตงานสภาวการณ์และทิศทางการศึกษาไทย

image

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิเคราะห์สภาวการณ์และทิศทางการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงชีวิต โดยมี ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอำภา พรหมวาทย์) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  ดร.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ดร.วณิชย์ อ่วมศรี นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ และข้าราชการกลุ่มวิเคราะห์สภาวการณ์การศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx 


การประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอและพิจารณาเอกสารการดำเนินงาน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๕ ๒)รายงานวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษาไทยในเวทีโลก ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ๓) แผนการยกระดับสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยด้วยการพัฒนาผลการจัดอันดับ IMD และ ๔) รายงานการติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะการศึกษาไทยในระดับนานาชาติเพื่อรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย
 

 


ที่ประชุมเสนอแนะการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อให้เอกสารมีความครอบคลุม ชัดเจน เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
๑) รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี ๒๕๖๕  Theme กำหนดของเอกสาร คือ การฟื้นฟูการเรียนรู้และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๒) แผนยกระดับสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยโดยการพัฒนาผลการจัดอันดับ IMD ต้องเป็นแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดรับกับเป้าหมาย โดยกำหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
 

 

     
ทั้งนี้ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิเคราะห์สภาวการณ์การศึกษา จะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ปรับปรุงเพิ่มเติมในรายงานให้สมบูรณ์ต่อไป

 

ภาพและข่าวเพิ่มเติม Facebook Fanpage ข่าวสภาการศึกษา >> 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OECCHANNEL&set=a.7995868367091686

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด