สกศ. เดินหน้าขยายผลการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)

image

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 

 


การประชุมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. ของวิทยาลัยนำร่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากลในสาขาวิชาที่เปิดสอนที่วิทยาลัยสมุทรสงครามทั้ง ๑๖ สาขาวิชา โดยมี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายกมล นาคะสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) สาขาแม่พิมพ์ ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นในการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรและการนำมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานสากลมาใช้ในการปรับหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน และเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 

 


การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงาน “นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ข้อ ๗ การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ภาพและข่าวเพิ่มเติม Facebook Fanpage ข่าวสภาการศึกษา >> 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OECCHANNEL&set=a.7985649538113569

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด