สกศ. เยือนเมืองกาญจนบุรี ติดตามการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสทางการศึกษา เด็กทุกคนต้องได้เรียน

image

วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ลงพื้นที่ประชุมติดตามการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ ครั้งที่ ๓ นำทีมโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (นางสาวกรกมล จึงสำราญ) พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการมีส่วนร่วมและสมัชชาการศึกษา (ดร.วัลภา เล็กวัฒนานนท์) และข้าราชการ สกศ. ลงพื้นที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สกศ. ลงพื้นที่ประชุมติดตามการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ ครั้งที่ ๓ พร้อมทั้ง ๕ นักขับเคลื่อน ได้แก่ นักยุทธศาสตร์  นักวิชาการ นักจัดการ นักประสาน นักสื่อสารของ “สภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” รวมถึง สมาคมสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าแย้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
 


ปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และได้จดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่และรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ทั้งยังเป็น ๑ ใน ๒๐ จังหวัดลดความเหลื่อมล้ำอีกด้วย โดยมียุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีที่มุ่งสร้าง “โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย” บนแนวคิด “เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ทั้งการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยจัดการศึกษาในรูปแบบบ้านเรียน ศูนย์การเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และโรงเรียนขนาดเล็กคู่ชุมชน ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการศึกษาทุกภาคส่วนและทุกระดับ 
 


โรงเรียนบ้านท่าแย้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและความเสมอภาคทางการศึกษาจนสามารถ "พลิกวิกฤติจากโรงเรียน ICU สู่โรงเรียนสัมมาชีพ" โดยความร่วมมือกับชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยพลิกฟื้นโรงเรียนที่กำลังจะถูกยุบจนกลายมาเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่สถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเดินทางมาศึกษาดูงาน รวมถึงมีศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน “กินดี อยู่ดี มีความรู้คู่มีคุณธรรม” บนความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันพลิกฟื้นสถานศึกษาให้ยังคงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป

 

.

.

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สกศ. ลงพื้นที่ประชุมติดตามการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 


ศูนย์การเรียนชุมชน "ศรีสุวรรณสะเนพ่อง" หรือศรีสุวรรณเสน่ห์พ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ตั้งอยู่ที่บ้านสะเนพ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเป็นป่าที่องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษทางวัฒนธรรม เพราะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีลักษณะเฉพาะในการดำเนินชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม มีองค์กรชุมชนบ้านสะเนพ่อง (กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง) เป็นผู้จัดการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (สพม.๘) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จดทะเบียนเป็นศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชน มาตรา ๑๒ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
 


ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ตาม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และใช้ Project - based Learning ในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีฐานะยากจนและไม่มีสัญชาติให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนพื้นที่ตั้งแต่รุ่นเยาวชนให้มีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันกับป่าได้ เน้นหลักสูตรของท้องถิ่นและภูมิปัญญาของวิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร เช่น ภาษากะเหรี่ยง การทอผ้ากะเหรี่ยง การจักสาน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังพัฒนาอาชีพเพื่อให้คนในชุมชนรู้ถึงรากถึงแก่นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่พวกเขามีอยู่ ตลอดจนสร้างความตระหนักรักถิ่นเกิดอีกด้วย

 

ภาพและข่าวเพิ่มเติม Facebook Fanpage ข่าวสภาการศึกษา >>

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OECCHANNEL&set=a.7923848690960321

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OECCHANNEL&set=a.7929266153751908

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด