สกศ. ผนึกกำลัง สรช. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระดับตำบล

image

วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ สภาส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม นำทีมโดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (นางสาวกรกมล จึงสำราญ) พร้อมด้วย นายสำเนา เนื้อทอง ดร.วัลภา เล็กวัฒนานนท์ และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเพชรประกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (CBAC) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมในครั้งนี้มี ๕ นักขับเคลื่อน ได้แก่ นักยุทธศาสตร์  นักวิชาการ นักจัดการ นักประสาน นักสื่อสาร และภาคีเครือข่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนของโรงเรียนนำร่อง (ระดับตำบล) ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา) โรงเรียนเทศบาล ๓ (ปรางค์กู่วิทยาคาร) และโรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ ชู "สถานศึกษาคุณภาพของท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่น"

สำหรับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ มุ่งเป้าพัฒนาคนให้เป็น "คนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้" ด้วยกลไก ๕ นักขับเคลื่อน บน ๔ เสาหลัก คือ การเพิ่มอำนาจ (Empowerment) การสร้างความร่วมมือ (Cooperation) ความเข้มแข็ง (Strengthening) และ การสนับสนุนและการช่วยเหลือ (Support & Help) ทั้งนี้ สกศ. ได้จัดเวทีและสนับสนุนองค์ความรู้ให้พื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่สามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพและข่าวเพิ่มเติม: Facebook "ข่าวสภาการศึกษา"

https://web.facebook.com/media/set?vanity=OECCHANNEL&set=a.7823173697694488

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด