สกศ. ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ๔ โรงเรียนเทศบาล เมืองพญาแล โรงเรียนคุณภาพเพื่อคนท้องถิ่น

image

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ นำทีมโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (นางสาวกรกมล จึงสำราญ) พร้อมด้วย ดร.วัลภา เล็กวัฒนานนท์ นายสำเนา เนื้อทอง และข้าราชการ สกศ. ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา) โรงเรียนเทศบาล ๓ (ปรางค์กู่วิทยาคาร) และโรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ช่วงเช้าลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) จัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา) จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ คู่ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีทักษะชีวิตสร้างงานสร้างอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่วงบ่ายลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สถานศึกษาพอเพียง จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ และโรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) จัดการศึกษาปลูกฝังคุณธรรม นำวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง ๔ แห่งถือเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในลักษณะเครือข่ายความร่วมรับผิดชอบ (Co - Responsibility Network) บนบริบทที่แตกต่างซึ่ง "เป็นสถานศึกษาคุณภาพของท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่น" พื้นที่กลางด้านการเรียนรู้เพื่อป้องกันผู้เรียนหลุดออกนอกระบบและร่วมดูแลผู้เรียนทั้งในและนอกเขตเทศบาลอย่างเข้มแข็งบนความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ภาพและข่าวเพิ่มเติม: Facebook "ข่าวสภาการศึกษา"

https://web.facebook.com/OECCHANNEL/posts/7822279187783939?_rdc=1&_rdr

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด