สกศ. ศึกษาเคสขึ้นทะเบียนหลักสูตร อว.-สอศ.-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วางเกณฑ์รับรองหลักสูตร NQF ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

image

 

          วันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๖๕) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมี ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นประธานอนุกรรมการ ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

          สกศ. รายงานผลการศึกษาระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) เพื่อต่อยอดการเชื่อมโยงหลักสูตรกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้อยู่ในระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม และศึกษาการขึ้นทะเบียนหลักสูตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งระบบ ได้แก่ กระบวนการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและการพิจารณาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) กระบวนการขึ้นทะเบียนหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา และกระบวนการขึ้นทะเบียนหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก่อนกำหนดกระบวนการขึ้นทะเบียนและรับรองหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้วาระสำคัญของการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๕ คือ พัฒนาการขึ้นทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม พร้อมขยายผลการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของสถานศึกษาในสังกัดของ สอศ. ควบคู่ไปกับการพัฒนาแนวทางประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

          ที่ประชุมร่วมกันสรุปเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียน โดยใช้รูปแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งจะพัฒนาเป็นรูปแบบการขอขึ้นทะเบียนออนไลน์ต่อไป และกำหนดเกณฑ์ว่า ๑) หลักสูตรการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒) หลักสูตรการฝึกอบรมต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานอาชีพ ๓) หลักสูตรเชื่อมโยงกับระดับคุณวุฒิที่กำหนดในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ ๔) มีแผนการประเมินมาตรฐานอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้วางแผนเป้าหมายระยะสั้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงระบบขึ้นทะเบียนหลักสูตรกับ อว. สอศ. และระบบ E-Workforce Ecosystem ของ สคช. ต่อไป

 

ภาพข่าวเพิ่มเติมที่ Facebook ข่าวสภาการศึกษา >> Click

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด