สกศ. ถกอัปเดตร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ชงเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาปรับแก้เพิ่มเติมสอดรับสถานการณ์โอมิครอน

image

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) มอบหมายรองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายสวัสดิ์ ภู่ทอง) ทำหน้าที่ประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสาระของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนองค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ที่ประชุมได้มีการหารือถึงจุดยืนของ ศธ. เป้าหมาย ขอบเขตการศึกษา และประเด็นหลักในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ศธ. อาทิ หมวด ๑ เป้าประสงค์ เป้าหมาย และหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา หมวด ๔ การผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรการศึกษา หมวด ๕ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ หมวด ๖ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หมวด ๗ การบริหารจัดการการศึกษา หมวด ๘ แผนการศึกษาแห่งชาติ หมวด ๙ คณะกรรมการนโยบายและปฏิรูปการศึกษา

อย่างไรก็ตาม ให้แต่ละหน่วยงานกลับไปวิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ของรัฐสภาว่า มีมาตราหรือประเด็นใดที่ควรมีการปรับปรุง/แก้ไขและกำหนดจุดยืนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยจัดทำข้อมูลดังกล่าวส่งกลับมาที่สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สกศ. อีกครั้งเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับแก้ไขข้อกฎหมายรายมาตราที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการขับเคลื่อนการศึกษาชาติภายใ9hสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-๑๙ (โอมิครอน) ต่อไป

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด