สกศ. เตรียมสำรวจสถานะทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skills) ของคนไทยช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

image

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดการประชุมพิจารณากรอบแนวคิด โครงการวิจัยเชิงสำรวจทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skills) ของคนไทยช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาการเรียนรู้ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี และระบบประชุมออนไลน์ผ่าน WEBEX MEETING โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ สภาการศึกษา (ดร.คมกฤช จันทร์ขจร) เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษากว่า ๑๘ ท่าน เข้าร่วม การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกรอบแนวคิดและดำเนินโครงการวิจัยต่อไป

โครงการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการศึกษากรอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skills) ของคนไทยแต่ละช่วงวัย สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร (Population Disruption) ช่องว่างระหว่างช่วงวัยที่ขยายกว้างขึ้น (Generation Disruption) การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอาชีพและการทำงาน (Career Disruption) และการเปลี่ยนแปลงของทักษะและกระบวนการเรียนรู้ (Learning Disruption) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ผลสรุปชุดทักษะแห่งอนาคตทั้งสิ้น ๔๑ ทักษะ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับแต่ละช่วงวัยในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแตกต่างกัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ จึงเป็นการต่อยอดการดำเนินการเพื่อสำรวจสภาพการณ์และระดับปัจจุบันของทักษะเป้าหมายในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด