สกศ. บูรณาการความร่วมมือพัฒนาการศึกษา

image


วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนด กลไก และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ โดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ณ โรงแรมราชศุภมิตร (RS Hotel) จังหวัดกาญจนบุรี 

นายสวัสดิ์  ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษา ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยให้แนวทางในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษา แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อให้เครือข่ายสมัชชาการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องตามกฎหมายการศึกษาและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ เพื่อเป็นความรู้ในการป้องกันตนเอง มิให้ถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกฟ้องข้อหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาทิ นายหงษ์ดี  ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังสี นางสาวอรวรรณ  คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.ภูชิต  ภูชำนิ คณะบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี นายวีระ  พลอยครบุรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ มาอภิปรายให้ความรู้ใน เรื่อง มุมมองการศึกษาไทยในปัจจุบันและปัจจัยความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของภาคประชาชน โดยมุมมองของการศึกษาไทยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะการเรียนในห้องเรียน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบบการศึกษาไทยได้มีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษามาปรับใช้แต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาในพื้นที่ อาทิ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูง งบประมาณน้อย การใช้หนังสือเรียนหรือหลักสูตรที่ไม่เหมือนกัน หลักเกณฑ์การทำวิทยฐานะที่ต้องปรับปรุง ปัญหาการใช้ e -book ของ กศน. และการเรียนรูปแบบทวิศึกษา เป็นต้น


โดยที่ประชุมเห็นว่า แนวทางที่เป็นปัจจัยความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี คือ การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ และการบูรณาการความร่วมมือกันของเครือข่ายทางการศึกษา เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในระดับพื้นที่ ช่วยกันสนับสนุนและขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา โดยแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัด

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด