สกศ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า-จับคู่สาขาอาชีพ ขับเคลื่อนแผนกำลังคนพัฒนาการศึกษาชาติ

image

วันนี้ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นายกวิน เสือสกุล) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยมีนายถาวร ชลัยเฐียร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

สืบเนื่องจากการประชุมคณุอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน การประชุมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินแผนงานดังกล่าวของคณะทำงานทั้ง ๘ คณะ ได้แก่ ๑) สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ๒) สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ๓) สาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๔) สาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน ๕) สาขาอาชีพอาหาร ๖) สาขาอาชีพเกษตร ๗) สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ และ ๘) สาขาอาชีพแม่พิมพ์/เครื่องมือทางการแพทย์

การประชุมในครั้งนี้คณะทำงานทั้ง ๘ คณะได้นำเสนอความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ฯ อาทิ สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดทำ MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นภาคเอกชนเพื่อความยืดหยุ่นด้านงบประมาณและตอบโจทย์ตลาดแรงงาน พร้อมผลักดันการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น-ยาว สาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมุ่งดำเนินการขยายผลการพัฒนาบุคลากรในทุกสถานศึกษา อบรมสู่มาตรฐานตามหลักสูตรที่พัฒนา และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ขยายผลต่อเนื่องทั้งระบบไปทั่วประเทศ และสาขาอาชีพอาหารได้เชื่อมโยงหลักสูตรปวช.-ปวส.กับมาตรฐานอาชีพ พัฒนาครูผู้สอนในวิทยาลัย เครือข่ายศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ระยะสั้นร่วมกับธนาคารออมสินและกรมอนามัย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนะให้บูรณาการหลักสูตรและสาขาอาชีพ โดยร่วมมือกันระหว่างคณะทำงานเชื่อมโยงตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อส่งเสริมการเทียบโอนหน่วยกิตให้รองรับการเข้าสู่ความก้าวหน้าในการศึกษาต่อของผู้ประกอบอาชีพ เช่น สาขาอาชีพอาหาร-สาขาอาชีพเกษตร และ สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน-สาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากำลังคน สนับสนุนและขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิซึ่งส่งผลต่อการการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

.............................................................................................................................

รูปภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=627180797293850&set=a.7021051587906707

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด