สกศ. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย

image

 

วันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนด กลไก และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ โดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเลขาธิการสภาการศึกษาได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากฎหมายการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารภาคประชาสังคม นักกฎหมายการศึกษา และบุคลากรของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้แทนกลุ่มอาชีพ ผู้แทนกลุ่มศาสนา ผู้แทนกลุ่มแรงงาน ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมและการค้า และประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ

 

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง มุมมองการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรค์ในการปฏิรูปการศึกษา แนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของภาคประชาชน และองค์ประกอบของคณะบุคคลในภาคประชาชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้ามาร่วมอภิปราย ได้แก่ ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล สมัชชาการศึกษาจังหวัดหนองคาย นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายพูนผล คูภิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย นายวีระ พลอยครบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และนายสมพงษ์ ผุยสาธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา

 

 

 

ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้ามาร่วมอภิปราย ได้แก่ ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล สมัชชาการศึกษาจังหวัดหนองคาย นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายพูนผล คูภิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย นายวีระ พลอยครบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และนายสมพงษ์ ผุยสาธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา

 

 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด