สกศ. มองผ่านเลนส์เอกชน ถอดบทเรียนตอบโจทย์ทักษะแรงงานยุคอนาคต เตรียมลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่าง ๔ ภูมิภาค

image

 

          วันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นายกวิน เสือสกุล) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและการลงพื้นที่ในภูมิภาค โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน อาทิ นายพิภพ พิทักษ์ศิลป์ ที่ปรึกษาบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นางสาวสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา กลุ่มเซ็นทรัล และผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องจากทุกภูมิภาค เข้าร่วมหารือ ณ ห้องภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

 

 

          สำหรับมุมมองเอกชนด้านการจัดการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม นายพิภพ พิทักษ์ศิลป์ ที่ปรึกษาบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในรอบ ๔-๕ ปีที่ผ่านมาภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันการศึกษาเป็นอย่างมาก ผ่านโครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (Connext ED) และ Partnership School พัฒนาระบบ School Manage การอบรมบุคลากร ในขณะเดียวกันก็ร่วมสร้างแคมเปญระดมทุนช่วยเหลือด้านงบประมาณการจัดการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศได้

          นอกจากนี้เสนอระบบการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตจำเป็นต้องผนึกกำลังทุกส่วน ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการดูแลให้ครบทั้งระบบนิเวศ (Ecosystem) ตั้งแต่ชุดความคิด-การพัฒนาบุคลากร-หลักสูตร-โครงสร้างพื้นฐาน-การดูแลปัจจัยสี่ ไปพร้อมๆกับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

 

 

          นางสาวสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา กลุ่มเซ็นทรัล ยกกรณีศึกษาโครงการสร้าง “ครู” เป็น “โค้ช” สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้สนุกและเน้นสร้างองค์ความรู้ให้กับครู นำไปสู่การสร้างพื้นที่แสดงออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น YouTube ต่อยอดให้เพื่อนครูหรือสถานศึกษาอื่นร่วมศึกษาและปรับใช้ในแบบของตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด

 

 

 

          ในช่วงท้ายที่ประชุมเห็นตรงกันถึงการสร้างผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมทักษะสำคัญเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๐๒๑ จึงสรุปการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกด้านคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตัวอย่าง ๔ ภูมิภาค เริ่มต้นภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และต่อเนื่องภาคเหนือและภาคใต้ ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มของสถานศึกษาที่เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และนำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ขยายไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ

 

 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด