สกศ.เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนในจังหวัดเมืองรอง

image


          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (นายกวิน เสือสกุล) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานศึกษารูปแบบการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาจังหวัดเมืองรอง ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี 

          โดย สกศ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการฯ ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนากำลังคนในพื้นที่จังหวัดเมืองรอง ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะวัยแรงงานและผู้สูงอายุในพื้นที่ให้มีความพร้อมและรองรับต่อสถานการณ์ผันผวนในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่  ผสมผสานการใช้สื่อ social media ในการประชาสัมพันธ์ของดีวิถีชุมชน โดยใช้ทรัพยากรชุมชนเป็นฐานรวมถึงทักษะการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์พัฒนากำลังคนในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน 

          การประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ ภาคการศึกษา ภาคประกอบการ เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนา (ร่าง) รายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ และพร้อมสำหรับขยายผลไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เมืองรองจังหวัดอื่นต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด