สถานศึกษานำร่องร่วมขับเคลื่อนงาน NQF “ขยายผลการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ”

image

สกศ. ร่วมกับองค์กรหลัก และวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๘ แห่ง ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดมาตรฐานอาชีพใน ๘ สาขาอาชีพที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม “แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔” ได้แก่ ๑) โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบราง) ๒) โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ๓) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ๕) อาหาร ๖) เกษตร ๗) ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และ ๘) แม่พิมพ์/เครื่องมือทางการแพทย์ โดยในวันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมคณะข้าราชการกลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ” ที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

การดำเนินการดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะกำลังคน ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่อง และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ในสาขาโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบราง) ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาขยายผลในการปรับ/พัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยที่เปิดการสอนในระดับ ปวช. และปวส. ให้ครอบคลุมทั้ง ๑๗ แผนวิชา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์อาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ EEC ร่วมกับการวิเคราะห์อาชีพที่เป็นความต้องการในอนาคต แล้วดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพเหล่านั้น ทั้งจากมาตรฐานอาชีพตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพเหล่านั้นไปจัดทำให้โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา ในรูปแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ แบบ block course ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่ศึกษาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามีสมรรถนะอาชีพเหล่านั้น และนำไปสู่การทดสอบและรับรองสมรรถนะ 
.
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ถือเป็นสถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมในการขยายผลการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ข้อ ๗ “การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)” สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมนำหลักสูตรของวิทยาลัยที่ดำเนินการปรับแล้วไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตอันใกล้นี้​


ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม enlightenedhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=627180797293850&set=a.6683869744958228

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด