ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)

image

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักเลขาธิการอาเซียน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ เพื่อพัฒนากระบวนการเทียบเคียงระหว่างประเทศ ให้แก่คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF Project Phase V: Capacity Building Workshop 1 ‘Developing an Internationally Robust Referencing Process’) ผ่านระบบออนไลน์ โดยประเทศไทยมี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประจำประเทศไทย (Thailand AQRF Committee) พร้อมผู้ประสานงาน (focal point) ทั้ง ๓ ภาคส่วนหลัก คือ (๑) ด้านระบบคุณวุฒิ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คือ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ (๒) ด้านแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คือ นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ พร้อมคณะ และ (๓) ด้านการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คือ ดร.กาญจนา หงษ์รัตน์ พร้อมคณะ


การประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้กรรมการจากประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน (AQRF Strategic) การร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ระหว่างประเทศสมาชิกผ่านการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแล้ว ซึ่ง AQRF จะเป็นกรอบแกนกลางในภูมิภาค นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การเทียบเคียง รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอาเซียนของ ๔ ประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศนำร่องและรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ได้รับการรับรองจากกรรมการ AQRF รวมถึงผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม ๓ ภาคส่วนหลัก คือ ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน และรัฐมนตรีการค้าอาเซียน
.
ประเทศไทย ถือเป็น ๑ ใน ๔ ประเทศนำร่อง อันประกอบด้วย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ที่ได้รับการรับรองรายงานการเทียบเคียงฯ อย่างเป็นทางการ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน NQF ในประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้กลไกของ AQRF ในการรับรองสมรรถนะกำลังคนของประเทศ ในรูปแบบความร่วมมือในระดับทวิภาคี (Bilateral Agreement) หรือพหุภาคี (Multilateral Agreement) ที่จะร่วมกันดำเนินงานในอนาคต รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนประเทศสมาชิกอื่นในการพัฒนา/จัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการเตรียมเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนในอนาคต 
.
การดำเนินการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้เรียน/กำลังคนของประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานในระดับสากล รวมถึงส่งเสริมการเคลื่อนย้าย/เลื่อนไหลของกำลังคนในภูมิภาคอาเซียน และเป็นการขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายข้อ ๗ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ในการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ ตามภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และทีมประเทศไทย

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม enlightened https://www.facebook.com/media/set/?vanity=627180797293850&set=a.6556701971008340

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด