สกศ. เดินหน้าเชื่อมโยงหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

image

วันนี้ (๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นายกวิน เสือสกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ ที่เป็นผู้แทนองค์กรหลัก เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การขึ้นทะเบียนและรับรองหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  สำหรับการเชื่อมโยงหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิการศึกษา กับประสบการณ์การทำงานตามระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมาตรฐานอาชีพ อีกทั้ง เกณฑ์ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อน  สำหรับการรองรับการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้ (ร่าง) เกณฑ์การขึ้นทะเบียนฯ  มีองค์ประกอบ ทั้งสิ้น ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักการ ๒) วัตถุประสงค์ ๓) กลุ่มเป้าหมาย ๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียน และ ๕) ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน  
.
รวมถึง ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมีมติเห็นชอบให้มีการขยายผลหรือการต่อยอดงานที่ดำเนินการแล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้นและเพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแนวทางและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน  คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานโดยมีประเด็นหลัก
ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งสิ้น ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. จัดทำ “แนวทางการพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานในรูปแบบระบบแห่งชาติ"
๒. พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๓. เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) 
๔. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานและปลดล็อคปัญหา/อุปสรรค
.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางการบูรณาการและเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สอศ. อว. สคช. และ สถานศึกษาทุกระดับ  ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป


ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม enlightened  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=627180797293850&set=a.6454522247892980

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด