สภาการศึกษา จับมือเทศบาลนครภูเก็ต ชูนวัตกรรม Q-info สร้างฐานข้อมูลกึ่งเรียลไทม์หวังลดอัตราเด็กหลุดจากระบบ ต่อยอดสู่การออกแบบการสอนตามถนัดของผู้เรียน

image

วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๖๔) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี กรรมการสภาการศึกษา (นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา)  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นายกวิน เสือสกุล) ผู้แทนสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต (ดร.ปัญจาภรณ์ ตันทนิส) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ขั้น ๒ อาคาร ๑ สกศ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx 
 
 
 
 
 
การประชุมครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Q-Info (Quality Learning Information System) : กรณีความสำเร็จของเทศบาลนครภูเก็ต” โดย ผู้แทนสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันนำเสนอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยระบบสารสนเทศการศึกษา (Q-info) สู่พิมพ์เขียวทางการศึกษา (Blueprint)  ที่มุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล และการนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายการศึกษาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
 
 
สำหรับ Q-info เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของนักเรียนด้วยระบบเรียลไทม์ (Real Time) มีเป้าหมายสำคัญคือ การนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ใน ๓ ด้านสำคัญ ได้แก่ ๑) ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อมูลการขาด-ลา-มาสาย สุขภาพ ข้อมูลครอบครัว และความถนัดของนักเรียน เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ครูผู้สอนสามารถติดตามนักเรียนรายบุคคล นำไปสู่การพูดคุยกับครอบครัวของนักเรียน เพื่อช่วยหาแนวทางให้นักเรียนได้กลับเข้าสู่การเรียนการสอน และได้เรียนในสิ่งที่ตนถนัดมากที่สุด ๒) ด้านคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผลสมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และการสอบวัดระดับการศึกษาของนักเรียน เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนต่อไป และ ๓) ด้านประสิทธิภาพ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการลงข้อมูล ความสำเร็จของนักเรียน และการพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดของนักเรียน เพื่อนำไปพัฒนาระบบ Q-info ให้สามารถเก็บข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืนและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเข้าสู่การประชุมระดมความคิด (Brainstorm) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย โดยเครือข่ายความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภูเก็ต ผู้ประกอบการ สภาเด็กและเยาวชน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาแผนการศึกษา รวมถึงมีการทบทวนจัดทำ Blueprint ด้านการศึกษา เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการศึกษาอย่างยั่งยืน รวมถึงจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรมหลังเลิกเรียนฤดูร้อน และมีการติดตามผลการกรอกข้อมูลรายเดือน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตที่ผ่านมา มีผลค่าเฉลี่ยนคะแนนของนักเรียนที่ได้เกรด ๐ ลดลง และได้เกรด ๓ มากขึ้นในหลายระดับชั้น เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการมี Blueprint ด้านการศึกษานั้น เปรียบเสมือนกับแผนที่ และมี Q-info เป็นเข็มทิศนำพาไปสู่จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม enlightened https://www.facebook.com/media/set/?vanity=627180797293850&set=a.6432025886809283

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด