สกศ. มุ่งพัฒนาคนในอาชีพต่อยอดสมรรถนะดิจิทัล ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)

image

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา พร้อมคณะ ได้ไปเยี่ยมชมการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านอีเลิร์นนิง (E - Learning) ณ OpenAR Lab จ.นนทบุรี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมกับสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมให้กับคนในอาชีพ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและคนทั่วไป ให้มีศักยภาพในการพัฒนาสื่อการสอนในรูปเเบบอีเลิร์นนิง
 
 
 
 
 
หลักสูตรดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ โดยจัดการฝึกอบรม จำนวน ๓ รุ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมากกว่า ๔๐๐ คน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรเครือข่ายและ ความปลอดภัยเครือข่าย (Network and Network Security) จำนวน ๓ รุ่น เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ด้วยสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เหมาะสม กับสถานการณ์โควิด สามารถเข้าถึงได้ง่าย หลักสูตรทันสมัยเเละมีมาตรฐาน ผ่านความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพด้านดิจิทัล  โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ออกโดย ๔ องค์กรหลัก คือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีไซเบอร์ รวมถึงการเตรียมการสะสมชั่วโมง การฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อใช้ในการได้รับการรับรองคุณวุฒิ ตามระบบธนาคารหน่วยกิตในอนาคต

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม enlightened https://www.facebook.com/media/set/?vanity=627180797293850&set=a.6427006823977856

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด