สกศ. เปิดเวทีสร้างการมีส่วนร่วม ต่อเนื่อง หนุนพังงาค้นหาอัตลักษณ์และออกแบบจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

image

วันนี้ (25 มีนาคม 2564) นายสำเนา เนื้อทอง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ ของจังหวัดพังงา โดยมี นายจุมพล ทองตัน ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ด้านพัฒนาการศึกษา พระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง (ธรรมยุติ) นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัด นายกฤษ ศรีฟ้า ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา นายประจวบ หนูเลี่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) นางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัด นายชูชาติ อ่อนเจริญ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทน 3 ภาคส่วนหลัก คือ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรมเลอ เอราวัณ จังหวัดพังงา

 

ที่ประชุมได้ร่วมนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดพังงา ประสบการณ์การดำเนินงานและความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยความร่วมมือของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมค้นหา กำหนดอัตลักษณ์และ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดพังงาบนความเป็นเลิศและจุดเด่นของคนพังงา ตั้งเป้าสร้างเด็กพังงาตอบโจทย์บริบทพื้นที่บนพื้นฐาน "การเรียนรู้แบบมีความสุข" หนุนจัดตั้งหน่วยงานกลาง "สภาการศึกษาจังหวัด" สร้างพลัง เชื่อมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ สร้างการรับรู้ให้คนในจังหวัด และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ เพื่อขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ในอนาคต

 

 

ทั้งนี้ นายสำเนา เนื้อทอง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ. ได้ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา เพื่อเผยแพร่ใน "เพจพังงาเรดิโอ" เกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคนพังงา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งการจัดเวทีการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของพื้นที่ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ สกศ. จะนำความเห็นของพื้นที่ไปจัดทำข้อเสนอและนำมารับฟังความคิดเห็นต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด