ประกาศ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครด้วยตนเองซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครด้วยตนเองซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

          ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๒๓ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครด้วยตนเองซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น
          บัดนี้ การรับสมัครครบกําหนดระยะเวลาแล้ว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอ ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครด้วยตนเองซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
          ๑. นายกอบกิจ ส่งศิริ
          ๒. นายจราวุฒิ อํานักมณี
          ๓. รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย
          ๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา รักษ์พลเมือง
          ๕. นายณรงค์ จันทะธรรม
          ๖. นายณัฐวุฒิ ภารพบ
          ๗. นายทวีศิลป์ ซื่อสัตย์
          ๘. นายบํารุง อร่ามเรือง
          ๙. นางสาวปุณณัตถ์ ไชยคํา
          ๑๐. นายพะโยม ชิณวงศ์
          ๑๑. พันตํารวจตรี มนต์พิพัฒน์ เอี่ยมจรัส
          ๑๒. นายวิชิต วิเชียร
          ๑๓. นายวิรัตน์ รัตตากร
          ๑๔. นายสกล กิตตินิธิ
          ๑๕. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
          ๑๖. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดประกาศ
         
ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครด้วยตนเองซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด