ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

            ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นั้น

            บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของ ผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
๖๔๐๔๐๒ ๔๐๑๒๐๙ นางสาวณัฐกฤตา อ่ำกร่าง
๖๔๐๔๐๑ ๔๐๐๘๘๖ นางสาวทิพวัลย์ พิมพ์จันทร์

 

             ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทราบว่า
             ๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
             ๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน
             ๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ
                          ๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
                          ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
                          ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
                          ๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยการโอน แต่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
                          ๓.๕ ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน หรือในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
             ๔. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ หรือไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
             ๕. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการเรียกตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตามรายละเอียดแนบท้าย รายงานตัวและเข้ารับการบรรจุรับราชการในวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ที่พักอาศัยของตนเอง

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
             ๑. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด