ปี 2544

- เรื่องเสร็จที่ 152/2544 เรื่อง หารือแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ

- เรื่องเสร็จที่ 169/2544 เรื่อง การดำเนินการในกรณีที่มีการกระทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

- เรื่องเสร็จที่ 244/2544 เรื่อง หารือปัญหาในการตีความบทบัญญัติในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

- เรื่องเสร็จที่ 276/2544 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีแพ่งในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

- เรื่องเสร็จที่ 333/2544 เรื่อง การกระทำละเมิดต่อเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- เรื่องเสร็จที่ 404/2544 เรื่อง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

- เรื่องเสร็จที่ 406/2544 เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอหารือเกี่ยวกับการใช้สีประจำสาขาวิชา

- เรื่องเสร็จที่ 511/2544 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค. จังหวัด

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด