จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ...

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ...

ซื้อเครื่องโทรสาร แบบมัลติฟังชั่น ระบบเลเซอร์ ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้า ต่อนาที จำนวน 26 เครื่อง
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบมัลติฟังชั่น ระบบเลเซอร์ ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้า ต่อนาที จำนวน 26 เครื่อง

ซื้อเครื่องโทรสาร แบบมัลติฟังชั่น ระบบเลเซอร์ ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้า ต่อนาที จำนวน 26 เครื่อง ...

งานจ้างดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีฯ
งานจ้างดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีฯ

งานจ้างดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีฯ ...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Inclusive Education)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Inclusive Education)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Inclusive Education) ...

จัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนอะในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนอะในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนอะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ
โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ ...

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ
โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ ...

การจ้างพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัย เรื่อง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย ในปี พ.ศ.๒๕๗๓
การจ้างพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัย เรื่อง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย ในปี พ.ศ.๒๕๗๓

การจ้างพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัย เรื่อง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย ในปี พ.ศ.๒๕๗๓ ...