style2
เปลี่ยนการแสดงผล

ราคากลาง

ราคากลาง

ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา

๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การจัดพิมพ์เอกสาร การศึกษาของประเทศไทยจากมุมมองของ OECD - UNESCO

จัดพิมพ์รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำรวยการสถานศึกษา

จ้างพิมพ์รายงาน Education in Thailand (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

จ้างพิมพ์แผ่นพับแผนการศึกาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ครั้งที่ ๒

จัดพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัยการศึกษาและพัฒนาด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของเด็กปฐมวัย

พิมพ์เอกสาร แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ฉบับประชาชน

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์