จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง  จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


             สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังปรากฎในประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ (เอกสารแนบ)

             ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้ที่ กลุ่มบริหารการคลัง ชั้น ๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยข้อเสนอทุกซองจะต้องปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเขียนชื่อโครงการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.onec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๔๐๒ ในวันและเวลาราชการ

             กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             กำหนดการเปิดซองข้อเสนอ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๐๐ น.

               

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑