จ้างเอกชนจัดอาหารสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จิพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ชั้นนอกที่เป็นพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน ประจำปี 2561