วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานในพิธี “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพร ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
โอกาสนี้ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อวยพรและมอบโอวาทแก่บุคลากรกระทรวงศึกษาให้ตั้งมั่นในการทำความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตใจที่เข้มแข็งโดยปราศจากอคติ
 
ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่
 

Back Page