สกศ.จับมือ สศก.ประชุมพัฒนาความร่วมมือฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

 

             วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา นำทีมผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานราชการเพื่อการปฏิรูปองค์การตามหลักธรรมาภิบาล” ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผลการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น ๘ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้บริหารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมการประชุม

            การประชุมครั้งนี้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานราชการเพื่อการปฏิรูปองค์การตามหลักธรรมาภิบาลสู่ระบบราชการ ๔.๐ การนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ในการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการปฏิรูปองค์การ การนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิรูปองค์การ และการนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ในการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อรองรับการปฏิรูปองค์การ

            ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า เป้าหมายที่มาประชุมที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้บุคลากรของ สกศ. มาศึกษาการทำงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งในเรื่องของบทบาทหน้าที่ และหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานทางด้านวิชาการ ที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดูแลเรื่องการศึกษาของประเทศ ในขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดูแลเรื่องการเกษตรของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จะมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งในเรื่องของโครงสร้าง การกำกับดูแล นโยบาย ฯลฯ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ทางคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ถามถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ไปในทิศทางใด หากต้องดูแลทั้งเรื่องของนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถึงประสบการณ์ โครงสร้างที่เป็นอยู่ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรชี้นำทางด้านการเกษตรได้อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร มีการจัดสรรและบริหารงบประมาณอย่างไรให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากประชุมในวันนี้แล้วทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะต้องนำข้อมูลที่ได้ไปสรุปผลให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาบทบาทของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต่อไป

            นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นองค์กรชี้นำทางด้านการเกษตร ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างรวมแล้วประมาณหนึ่งพันคน มีหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งหมด ๑๑ เขต โดยมีหน้าที่จัดทำข้อมูลทางด้านนโยบาย วิจัย และการประเมินผล มีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลนำมาสู่งานวิจัยก่อนจะจัดทำเป็นนโยบาย โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะต้องนำข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์มาวิเคราะห์และวิจัยความต้องการของตลาด ต้องทำงานเชื่อมโยงกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ ขายสินค้าได้กำไร และในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลนั้น จะต้องทำข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อมูล การสำรวจและวิจัยต้องลงมือทำจริง ไม่นั่งเทียนเขียน โดยทั้งหมดต้องใช้หลักวิชาการ เพราะทำงานให้ประเทศชาติ จึงต้องมีความถูกต้อง นอกจากนี้นายฉันทานนท์ ยังให้ความคิดเห็นเรื่องการศึกษาไทย ที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ส่งผลให้เด็กไทยต้องแข่งขันกันตลอดเวลาเพื่อให้ตนเองเป็นที่หนึ่ง ทำให้เด็กไทยขาดทักษะในการอยู่ร่วมกัน  จึงอยากให้ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก รู้จักช่วยเหลือกัน ไม่แข่งขันกันจนทำให้คำว่ามิตรภาพหมดลงไป

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่