เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะข้าราชการร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๕๘ ปี

          วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานพิธีถวายเครื่องสังเวยพระภูมิชัยมงคลและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๕๘ ปี โดยรองเลขาธิการ (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) รวมทั้งอดีตเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์) (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงาน ร่วมพิธีบริเวณด้านหน้าศาลพระภูมิชัยมงคล อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 
 
 

          หลังจากนั้น ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชารัตนตรัยในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๕๘ ปี โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ สกศ. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พร้อมกัน ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๒ อาคาร ๒ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโบสถ์ สามเสน จำนวน ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและข้าราชการ

 
   
 

          ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. กำหนดจุดเน้นการพัฒนางาน สกศ. ปี ๒๕๖๐ ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับของสังคม ภารกิจสำคัญ คือ เร่งขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาชาติทั้งระบบให้สอดคล้องการพัฒนาประเทศไทยยุค ๔.๐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๓) มุ่งพัฒนา ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกวิทยฐานะครูเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ภายใต้การบูรณาการ ๕ องค์กรหลักของ ศธ. พร้อมเร่งทำงานเชิงรุกไปข้างหน้าจัดทำข้อเสนอนโยบายและร่างกฎหมายการศึกษานำสู่การพัฒนาการศึกษาชาติ ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีต่อไป

 
 
 
 
 

          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในปัจจุบันมีจุดกำเนิดมาจากสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๙๙ ต่อมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดตั้ง “สภาการศึกษาแห่งชาติ” ขึ้น ทำหน้าที่กำหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยได้ออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ ให้โอนกิจการและอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติมารวมไว้ในสภาการศึกษาแห่งชาติที่ตั้งขึ้นใหม่ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติคนแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร.กำแหง พลางกูร โดยจอมพลถนอม  กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานในปี ๒๕๑๐  

 
 
 

          ต่อมาในปี ๒๕๑๒ รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ คณะปฏิวัติได้จัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนขึ้น จึงมีการกำหนดหน้าที่และแบ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ให้มีหน้าที่สำคัญในงานด้านนโยบายและแผนการศึกษาทุกระดับ กระทั่งมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับแรก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยรวมกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งเป็นกระทรวงศึกษาธิการใหม่ และปรับเปลี่ยนองค์ประกอบใหม่ปรับเปลี่ยนมาเป็น “สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นองค์กรหลักหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ และถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ จัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดทำกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป