สกศ. ประชุมแนวทางการดำเนินงานรองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการภายใน / ภายนอกองค์กร

 

             วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖0) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ ๓ แนวทางการดำเนินงานรองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการภายใน / ภายนอกองค์กร การจัดทำข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม : ภารกิจหลักและภารกิจรองรุ่นที่ ๓  โดยมีผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางพิจารณา ศิริชานนท์) เปิดการประชุม มีวิทยากร ๓ ท่าน คือ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ทองใส จำนงการ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัชวาลย์ เอี่ยมจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทอลิอันซ์ประกันภัย จำกัดเป็นวิทยากร  

   
   

 

             การประะชุมวันนี้ได้รับเกียรติ จากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและภาวะคุกคามของสำนักงานฯ  และระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ประเทศไทย ๔.๐