วันนี้ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี นางศิริพรรณ ชุมนุม เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการ และข้าราชการ สกศ. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 
 
 

 

          คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ได้กำหนดให้ประเทศไทยต้องดำเนินการตามเกณฑ์การเทียบเคียงกรองคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework: AQRF) ๑๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) มีโครงสร้างระบบคุณวุฒิของประเทศที่ครอบคลุมทุกคุณวุฒิ ๒) มีการกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิทั้งหมดในประเทศ ๓) มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงคุณวุฒิทั้งหมดในประเทศกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๔) มีการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ๕) มีการกำหนดมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและระบบคุณวุฒิ ๖) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม ๗) มีการให้การรับรองกระบวนการเทียบเคียงจากคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๘) มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการเทียบเคียง ๙) มีการจัดทำรายงานเทียบเคียงของประเทศโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลงานด้านคุณวุฒิ ๑๐) มีการเผยแพร่รายงานการเทียบเคียง และ ๑๑) มีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนำกระบวนการเทียบเคียงไปปฏิบัติ โดยมีการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วใน ๓ ตัวชี้วัดแรก และจะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ AQRF ณ ประเทศมาเลเซีย

 
 
 
 
 
           จากนั้นที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการร่างเกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและแนวทางการปฏิบัติ โดยจัดให้มี ๑) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๒) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก รองรับภารกิจการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๓) นำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้ความเห็นชอบ เพื่อการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ ๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นอกจากนี้ ได้หารือร่วมกันในการจัดทำร่างแบบฟอร์มการพิจารณาเพื่อรับรองคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) โดยให้หน่วยงานในระบบการศึกษาเสนอว่าหลักสูตรแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับ NQF ดำเนินการจัดให้อยู่เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และมุ่งหวังว่าการเทียบเคียง NQF เทียบเคียงกับ NQRF ทำให้เกิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการเคลื่อนย้ายกำลังคนระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพที่เป็นความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New s-curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 


          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการจัดทำรายละเอียดการกำหนดเกณฑ์คุณวุฒิการศึกษาให้สมบูรณ์ครบถ้วน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการพิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มการพิจารณาเพื่อรับรองคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อนำร่างดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการ NQF เพื่อพิจารณาในคราวประชุมนัดต่อไป

 
 
 

 

 

 

Back Page