สกศ. ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ งานประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)


          วันนี้ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการงานประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) โดยมีคณะกรรมการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการจัดนิทรรศการ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ทายาทเจ้าพระยาพระเสด็จฯ หอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนราชินี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมการจัดนิทรรศการงานประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดการจัดนิทรรศการ เพื่อหารือร่วมกันและเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ

 
 
   
 
   
 
   

 

          ทั้งในงานมีนิทรรศการ  ได้แก่ มาลากุลน้อมภักดี พระเสด็จสุเรนทราธิบดีรฤก เอกสารบันทึกคุณูปการ วรกุมารศึกษา กัลยาสิกขาปทาน ประดิษฐานเสาวภาค จรรยาแพทย์วิสุทธิ์ เร่งรุดเชิงชาญช่าง ปลูกฝังหน้าที่พลเมือง และครูดีศรีแผ่นดิน ซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในห้องนิทรรศการงานประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ บริเวณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถดูภาพบรรยาการได้ที่