รับสมัครผู้สนใจเป็นลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเป็นลูกจ้างโครงการ โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการ
เพื่อสนับสนุนงานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา


             สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกาศรับสมัครผู้สนใจเป็นลูกจ้างโครงการ  โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการเพื่อสนับสนุนงานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

             คุณสมบัติ ทั้งชาย และหญิง อายุ 20 -35 ปี
             วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์
             ความสามารถ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล การวิคราะห์ข้อมูล และสามารถพิมพ์เอกสารได้
             อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/ เดือน

             สถานที่รับสมัครและสอบสัมภาษณ์   ยื่นเอกเอกสารวุฒิการศึกษา พร้อมบัตรประชาชน  และสัมภาษณ์โดยตรงที่ สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  เลขที่ 99/20  ถนนสุโขทัย เขตดุสิต   กรุงเทพฯ  10300   โทร  02-6687123 ต่อ 2350  / 2351  / 2352  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2560

             หมายเหตุ  เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานฯ