ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 


             ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลำดับที่ 67 ถึงลำดับที่ 76 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นั้น
      
             บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน 
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ-ชื่อสกุล

- ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง -

           

                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการ ได้ที่นี่ 

Back Page