ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน  เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา