1. การงบประมาณ
           1.1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
           1.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
           1.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
           1.4 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                - หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
           1.5 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน     ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
               - หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่าย        ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
           1.6 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลว 20 มกราคม 2548)
           1.7 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 ลว 18 มกราคม 2553)
           1.8 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 26 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2557)
           1.9 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลว 29 เมษายน 2558)
           1.10 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลว 6 มกราคม 2559)


2. การเงินการคลัง

           2.1 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
           2.2 ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550
           2.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547

3. บำเหน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการและเงินสงเคราะห์ข้าราชการ
           3.1 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
           4.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539
           4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550

5. สวัสดิการ และค่าตอบแทน
           5.1 พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518
           5.2 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 (ยกเลิก)
           5.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)
           5.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547
           5.5 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
           5.6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
           5.7 พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2535
           5.8 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
           5.9 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
           5.10 พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ 2535
           5.11 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พุทธศักราช 2483
           5.12 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
           5.13 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550
           5.14 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
           5.15 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
           5.16 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
           5.17 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)
           5.18 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
           5.19 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
           5.20 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536
           5.21 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
           5.22 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
           5.23 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
           5.24 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
           5.25 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2530
           5.26 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
           5.27 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
           5.28 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
           5.29 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    พ.ศ. 2553
           5.30 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 2
           5.31 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 3
           5.32 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 4
           5.33 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 5
           5.34 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 6
           5.35 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 7
           5.36 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
           
6. ความรับผิดทางแพ่ง
           6.1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
           6.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

7. หนังสือเวียน
           7.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
           7.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
           7.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
           7.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 103 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 เรื่อง การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
           7.5 หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0704/ว 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
           7.6 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
           7.7 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

8. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
          8.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
          8.2 แนวทางการปรับปรุง การดำเนินงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
          8.3 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          8.4 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ระดับคะแนน 2-3)

9. การพัสดุ
          9.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

10. แบบฟอร์มต่าง
          10.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
          10.2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)