สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาระดับชาติ จัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่อง การขยายเวลาส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

             สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดําเนินงานโครงการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัย ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ ประจําปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกําลังใจให้แก่นักวิจัย ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและ แบบปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มีเป้าประสงค์ เพื่อยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ โดยเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อรับการคัดเลือก ในการประชุมทางวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

            ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัย ไปจนถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๓๐ ๑๓๑๕ และ ๑๓๑๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด