ประกาศ ผลการตัดสินผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖

 

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง ผลการตัดสินผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

             ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” และงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จำนวน ๑๙ เรื่อง นั้น

             บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ เรื่อง ประกอบด้วย ผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น” จำนวน ๔ เรื่อง และผลงานวิจัย “ระดับชมเชย” จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

ผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น”

 

ID ชื่อผลงาน ผู้วิจัย
๓๘ ผลของการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพผลงานเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายจักรกฤต ภุชงค์ประเวศ
๕๑ การพัฒนารูปแบบการชี้แนะเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ดร.ธนา ธุศรีวรรณ
๑๔๘ การพัฒนาหลักสูตรโลกศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะสากล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดร.กนก จันทรา
๑๘๒ แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การศึกษาทางเลือกสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย นายสุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล

 

ผลงานวิจัย “ระดับชมเชย”

 

ID ชื่อผลงาน ผู้วิจัย
๑๙๐ การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิตในยุคดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร นางสาวภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ
๒๐๘ การพัฒนามโนทัศน์ดาราศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับ การมองภาพเชิงปริภูมิ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ม้ง นายวสุพงษ์ อิวาง
๒๗๙ โครงการการวิจัยเพื่อค้นหาและพัฒนาผลลัพธ์ที่คาดหวังต่อผู้เรียน และกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน นายวีรพล วีระโชติวศิน
๓๗๙ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน ต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้แนวคิด เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิเคราะห์ราชส์ นางสาวพุฒธิดา รัมมะฉัตร

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก

          - ประกาศ ผลการตัดสินผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”


ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด