ยกเลิกประกาศการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง  ยกเลิกประกาศการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


                ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง จ้างที่ปรึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลาง ๘๐๐,๐๐๐ บาท  (แปดแสนบาทถ้วน) นั้น

                คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ยกเลิกประกาศการจ้างดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแล้วพบว่า บุคลากรหลักของผู้ยื่นข้อเสนอรับงานซ้ำซ้อนกับงานอื่นของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในช่วงเวลาเดียวกัน

                จึงขอยกเลิกประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑