ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกจัดระบบงานเอกสาร สิ่งพิมพ์/งานวิจัย สกศ. ปี 2540-2560 ในห้องสมุด
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารพฤติกรรมของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ตามระดับ ควอไทล์ (Quartile)และจำแนกตามกลุ่มอายุเด็ก 3-5 ปี
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับ คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลฯ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ รูปแบบสารคดีสั้นทางโทรทัศน์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮน-2064 กรุงเทพฯ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ
 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มีนาคม 2561
 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
 ซื้อวัสดุสำนักงาน
 จ้างถ่ายเอกสาร
 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ
 จ้างถ่ายเอกสาร
 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (นางสาวพรศรี แซ่ตั้ง)
 จ้างถ่ายเอกสารแผนแม่บทการพัฒนากำลังคน
 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (นางสาวสิริลักษณ์ มหอมตพงษ์)
 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ (ทะเบียน ษค ๔๓๑๐)
 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
 จ้างเหมาเอกชนเปลี่ยนโช๊คอัพประตูบานสวิงพร้อมติดตั้ง
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทดแทนที่ชำรุดและใช้ในการซ่อม
 จ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน
 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 จ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน
 จ้างเอกชนถอดเทปการประชุม
 จ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน
 จ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 จ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 จ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 จ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการของส่วนราชการ
 จ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 จ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 จ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 จ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 ซื้อกระดาษชำระ
 จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (น.ส. ฐิตินันท์ ทุยหา)
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (น.ส. อุไรรัตน์ สุวรรณฤกษ์)
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
 จ้างเหมาบริการดำเนินงาน (นายราชวินิต เอื้อภราดร)
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (นายอนุสรณ์ จอกน้อย)
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (น.ส.บุศรา บุญเกิด)
 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (น.ส. ปิยะธิดา พรพาอภิรมย์)
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (นายสุชิน ภิญญะภาค)
 ซื้อกล่องใส่โบรชัวร์
 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 จ้างเอกชนดำเนินการจัดทำซีดีรอม
 ซื้อหนังสือพิมพ์
 ซื้อวัสดุทดแทนที่ชำรุดและใช้ในการซ่อมแซม
 ซื้อกระดาษชำระ
 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (วรปรัชญ์ หุตะโกวิท)
 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ