ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกจัดระบบงานเอกสาร สิ่งพิมพ์/งานวิจัย สกศ. ปี 2540-2560 ในห้องสมุด
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารพฤติกรรมของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ตามระดับ ควอไทล์ (Quartile)และจำแนกตามกลุ่มอายุเด็ก 3-5 ปี
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับ คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลฯ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ รูปแบบสารคดีสั้นทางโทรทัศน์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮน-2064 กรุงเทพฯ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ
 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มีนาคม 2561
 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
 ซื้อวัสดุสำนักงาน
 จ้างถ่ายเอกสาร
 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ
 จ้างถ่ายเอกสาร
 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (นางสาวพรศรี แซ่ตั้ง)
 จ้างถ่ายเอกสารแผนแม่บทการพัฒนากำลังคน
 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร
 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (นางสาวสิริลักษณ์ มหอมตพงษ์)
 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ (ทะเบียน ษค ๔๓๑๐)

 

 

Back Page