สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานนี้
             2. เป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
             3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
             4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
             5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป้นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
             7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป้นเงินสดก็ได้

             กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศสอบราคาถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.onec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-668-7123 ต่อ 1440 และ 1331 ในวันและเวลาราชการ

 
 ประกาศ  ณ  วันที่ 8  กันยายน  พ.ศ. 2559

 

**************************************************************************************

ผลการเสนอราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

**************************************************************************************
 

Back Page