สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

             กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศสอบราคาถึงวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ สำอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป
 
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-668-7123 ต่อ 1462 ในวันและเวลาราชการ
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 *************************************************************************

ผลการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด 

ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พงศการต์ กรุ๊ป จำกัด 

************************************************************************* 

 

Back Page